Plán připravovaných aktivit


01. Příprava studijních materiálů pro e-vzdělávání žáků a učitelů

Vytvoření autorských výukových materiálů veškerých modulů pro učitele a žáky. Studijní materiály budou vytvořeny v tomto rozsahu:
Gmail a jeho efektivní využití, Online kalendář, Online dokumenty a formuláře , Google weby Videoportál, Mentální mapování online pro projekty a projektové řízení.
Aktivita bude realizována v prvních třech měsících projektu.02. Zvyšování uživatelských dovedností pedagogických pracovníků formou školení

Vzdělávací akce pro učitele v rámci školy budou zaměřeny na používání Google Apps EDU a mentálního mapování (mind mapping). Školení budou zaměřena na praktické používání aplikací Google Apps EDU a mentálního plánování v prostředí středoškolské výuky tak, aby byly efektivní cestou naplňovány kompetence žáků. Bude realizováno během prvních 6 měsíců projektu.

Školení budou realizována v těchto aktivitách:
Gmail a jeho efektivní využití při pedagogické činnosti, Online kalendář jako nástroj pro organizování času a komunikaci se žáky, Online Dokumenty - moderní nástroj pro tvorbu, sdílení, publikaci, Online formuláře jako nástroj evaluace a dotazníkového šetření, Google weby jako nástroj podpory výuky, Videoportál - podpora kreativity žáků, Mentální mapování jako moderní online nástroj týmového brainstormingu.
Školení budou realizována prezenční výukou, e-learningem v prostředí LMS Moodle, znalosti budou evaluovány výstupním testem.

Proškoleno v rámci jednotlivých seminářů bude 53 učitelů. Realizováno bude 24 školení v těchto hodinových dotacích na jeden běh kurzu:
Gmail (3 hodiny prezenčně, 2 hodiny e-learningem), Kalendář (3 hodiny prezenčně, 2 hodiny e-learningem), Dokumenty (3 hodiny prezenčně, 2 hodiny e-learningem), Weby (3 hodiny prezenčně, 2 hodiny e-learningem), Formuláře (3 hodiny prezenčně, 2 hodiny e-learningem), Videoportál (3 hodiny prezenčně, 2 hodiny e-learningem), Mentální mapování (3 hodiny prezenčně, 2 hodiny e-learningem)


03. Pilot – online dokumenty a formuláře

Pilotní zavedení tohoto modulu bude probíhat jak v prezenční výuce, tak i při samostudiu a plnění úkolů, které bude žák realizovat mimo školu v souvislosti se školní přípravou.
Tato aktivita bude probíhat od května 2010 do konce září 2010.
Během tohoto období projektu bude ve vybraných předmětech nasazen modul "Online dokumenty a formuláře" tak, aby pokryl všechny žáky školy.

Cílová skupina získá tyto kompetence:
- Osvojí si rozhraní a ovládání aplikace Google Dokumenty.
- Naučí se vytvářet online dokumenty textové, tabulkové a prezentační.
- Naučí se dokumenty sdílet a spolupracovat při jejich vytváření či evaluaci.
- Zvládne vytvořit, distribuovat, vyhodnotit a prezentovat online dotazník.
Aktivita bude realizována v předmětech Fyzika, Chemie, ZSV, IVT, Anglický jazyk a Biologie, a to tam, kde vyučují členové realizačního týmu projektu.

V rámci pilotního ověření budou vytvořeny tyto výstupy:
Každý učitel zapojený do pilotního zavedení modulu vytvoří:
 • 1. Online studijní opory dle své odbornosti - studijní opory (textové dokumenty, multimediální prezentace, případně videa) nasdílí žákům prostřednictvím Google Dokumentů tak, aby je každý žák měl automaticky ve své schránce. Minimální počet vypracovaných opor: 5
 • 2. Standardy online evaluace odevzdávaných seminárních prací ve své třídě - práce odevzdávané online žáky bude hodnotit a komentovat v online prostředí.
 • 3. Evaluační dotazníky - hodnocení kvality výuky, spokojenosti s výukou rozešle v elektronické podobě žákům svých tříd a s jejich výsledky je v elektronické podobě seznámí. Minimální počet dotazníkových šetření: 1

Žák zapojený do pilotního zavedení modulu vytvoří:
 • 1. Online vypracované a odevzdané seminární či ročníkové práce. Žák během trvání této aktivity vytvoří a odevzdá prostřednictvím online rozhraní Google Dokumenty seminární či ročníkovou práci dle specifikací vyučujícího. Minimální počet odevzdaných prací: 1
 • 2. Evaluační dotazníky - žák se zúčastní online dotazníkových šetření rozesílaných učiteli. Žáci vybraných předmětů (ZSV) se budou podílet na tvorbě a vyhodnocování dotazníkových šetření při průzkumech veřejného mínění. Minimální počet zúčastěných online šetření: 1


04. Pilot - myšlenkové (mentální) mapy

Pilotní zavedení tohoto modulu bude probíhat jak v prezenční výuce, tak i při samostudiu a plnění úkolů, které bude žák realizovat mimo školu v souvislosti se školní přípravou.
Tato aktivita bude probíhat od říjen 2010 do konce února 2011.

Cílová skupina získá tyto kompetence:
- Zvládne rozhraní a ovládání online aplikace na tvorbu myšlenkových map.
- Dokáže vizualizovat myšlenkové procesy při řešení projektů a dlouhodobých prací.
- Osvojí si používání myšlenkových map pro organizaci svého času při řešení dlouhodobějších úkolů.
Aktivita bude realizována v předmětech Fyzika, Chemie, ZSV, IVT, Anglický jazyk a Biologie, a to tam, kde vyučují členové realizačního týmu projektu.

V rámci pilotního ověření budou vytvořeny tyto výstupy:
Každý učitel zapojený do pilotního zavedení modulu vytvoří:
 • 1. Tematický plán svého předmětu pomocí myšlenkové mapy. Pomocí této vizualizace zachytí kontinuitu probíraného učiva včetně přesahů do jiných předmětů a průřezových témat ŠVP.
 • Každý žák zapojený do pilotního zavedení modulu vytvoří:
 • 2. Myšlenkovou mapu, která bude součástí odevzdávané seminární či ročníkové práce.


05. Pilot - online kalendáře

Pilotní zavedení tohoto modulu bude probíhat jak v prezenční výuce, tak i při samostudiu a plnění úkolů, které bude žák realizovat mimo školu v souvislosti se školní přípravou.
Tato aktivita bude probíhat od března 2011 do konce června 2011.

Cílová skupina získá tyto kompetence:
- Osvojí si rozhraní a ovládání online kalendářů.
- Naučí se efektivně organizovat svůj čas pomocí online kalendáře.
- Při týmové práci využije možnost sdílet časové údaje v rámci pracovní skupiny.
Aktivita bude realizována v předmětech Fyzika, Chemie, ZSV, IVT, Anglický jazyk a Biologie, a to tam, kde vyučují členové realizačního týmu projektu.

V rámci pilotního ověření budou vytvořeny tyto výstupy:
Každý učitel zapojený do pilotního zavedení modulu vytvoří:
 • 1. Online kalendář s termíny studijních povinností žáka. V kalendáři budou zaznamenány termíny testů, konzultací a dalších činností souvisejících se studiem žáka.
 • 2. Rozhraní pro online zamlouvání termínů konzultací či výběru referátů. Pomocí správy zdrojů (source management) umožní žákovi si elektronicky zamluvit termín konzultace, případně výběr tématu referátu apod.
 • Každý žák zapojený do pilotního zavedení modulu se zapojí do týmového úkolu vytvořit a nasdílet učiteli kalendář s obsahem "rozvrh hodin".


06. Pilot – videoportál

Pilotní zavedení tohoto modulu bude probíhat jak v prezenční výuce, tak i při samostudiu a plnění úkolů, které bude žák realizovat mimo školu v souvislosti se školní přípravou.
Tato aktivita bude probíhat od července 2011 do konce listopadu 2011.

Cílová skupina získá tyto kompetence:
- Osvojí si rozhraní a ovládání školního videoportálu.
- Bude zde prezentovat výsledky své práce v konkurenci jiných prací a tím se naučí kriticky hodnotit své výsledky v porovnání s jinými.
Aktivita bude realizována v předmětech Fyzika, Chemie, ZSV, IVT, Anglický jazyk a Biologie, a to tam, kde vyučují členové realizačního týmu projektu.
Každý učitel zapojený do pilotního zavedení modulu vytvoří výukovou oporu v podobě videa v délce minimálně 5 minut.
Každý žák zapojený do pilotního zavedení modulu vytvoří videovýstup své práce (úkolu).
Každý žák se bude podílet jako autor či spoluautor na videovýstupu studijních úkolů či projektů (např. bude členem týmu pěti studentů, kteří budou mít za úkol vytvořit video z fyzikálních cvičení apod.)


07. Pilot – Weby

Pilotní zavedení tohoto modulu bude probíhat jak v prezenční výuce, tak i při samostudiu a plnění úkolů, které bude žák realizovat mimo školu v souvislosti se školní přípravou.
Tato aktivita bude probíhat od prosince 2011 do konce května 2012.

Cílová skupina získá tyto kompetence:
- Osvojí si rozhraní a ovládání aplikace Google Weby.
- Naučí se publikovat formou webové prezentace výsledky své práce.
- Bude aplikovat principy "wiki" webů a osvojí si tak principy spolupráce při vytváření webového obsahu.
Aktivita bude realizována v předmětech Fyzika, Chemie, ZSV, IVT, Anglický jazyk a Biologie, a to tam, kde vyučují členové realizačního týmu projektu.

V rámci pilotního ověření budou vytvořeny tyto výstupy:
Každý učitel zapojený do pilotního zavedení modulu vytvoří web pro podporu výuky svého předmětu. Webová prezentace bude obsahovat všechny předcházející moduly a tím se stane integrátorem všech dosud proběhnutých klíčových aktivit. Bude sloužit jako inovativní komplexní zdroj informací pro žáky, který bude zahrnovat nejen studijní opory, ale také komunikační platformu pro efektivní komunikace a online evaluační nástroj v podobě interaktivních dotazníků.
Každý žák zapojený do pilotního zavedení modulu vytvoří web jako výstup své studijní činnosti. Jako autor či spoluautor vytvoří webovou prezentaci dle zadání vyučujícího, která bude publikována na školním intranetu.


Harmonogram klíčových aktivit


2009 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Příprava studijních materiálů pro e-vzdělávání žáků a učitelů                     X X
2010 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Příprava studijních materiálů pro e-vzdělávání žáků a učitelů X                      
Zvyšování uživatelských dovedností pedagogických pracovníků formou školení X X X X                
Pilot - online dokumenty a formuláře         X X X X X      
Pilot - myšlenkové (mentální) mapy                   X X X
2011 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Pilot - myšlenkové (mentální) mapy X X                    
Pilot - online kalendáře     X X X X            
Pilot - videoportál             X X X X X  
Pilot - weby                       X
2012 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Pilot - weby X X X X X              
www.mujstudijnisvetonline.eu | Lucie Matušová © 2011