O projektu


Stručný obsah projektu

Žáci postrádají efektivní informační systém, který bude integrovat komunikaci a sdílení dat ve standardech používaných ve firemní a pracovní praxi. Cílem je tento systém zavést, standardizovat a zrealizovat jako službu cílovým skupinám tak, aby kompetence žáků, absolventů, odpovídaly cílům reformy MŠMT a jejímu prosazování i nárokům pracovní praxe.


Tento projekt:

 • 1. zajistí volný přístup ke sdíleným studijním materiálům a oporám, domácím a seminárním pracím, videoprezentacím, on-line kalendářům. Vše bude dostupné přes webové rozhraní odkudkoliv z Internetu.
 • 2. otevírá novou kvalitativní dimenzi pro komunikaci a online spolupráci mezi všemi zainteresovanými ve vzdělávacím procesu. Tím se zefektivní a inovuje pedagogická činnost v oblastech zadávání, konzultace a zpětné vazby ve všech činnostech vyučování pro žáky a učitele.
  Cíle dosáhneme zejména pomocí platformy Google Apps EDU obsahující potřebné nástroje.
  Aktivity spojené s projektem budou realizovat žáci a učitelé naší školy.


Cíle projektu

Hlavním cílem je zefektivnění a zjednodušení interakcí mezi subjekty cílových skupin projektu pomocí Google Apps EDU. Projekt umožní:

 • 1. Interakci "žák - žák"
 • 1.1. Efektivní týmovou a individuální kooperaci při práci na školních úkolech, seminární a ročníkové práce, virtuální workshopy, aj. Umožní dále inovativní spolupráci žáků mezi sebou, kooperaci při řešení studijních projektů, prezentaci projektů, společné vyhodnocování projektů a učebních úkolů. Práce bude přístupná všem, což umožní žákům pochopit rozdíly v hodnocení práce, odlišnost jejich úrovně vzdělání a bude působit motivačně. Sdílená práce bude zpětnovazebná (názory, hodnocení, pochvaly, kritika).
 • 1.2. Vytváření "wiki" webů s výstupy studijních činností žáků, jedná se o spolupráci, která maximálně zdůrazňuje obsah, podporuje a usnadňuje spolupráci při tvorbě.
  Žáci se naučí publikovat a obhajovat svou tvorbu, navíc se mohou inspirovat jinými weby, což je díky přirozené soutěživosti může motivovat a posunout v jejich vzdělávání.
 • 1.3. Využívání videoportálu na prezentaci výstupů školních prací, ve kterém žáci naleznou své videoprezentace, přírodovědná videa, pokusy apod.
 • 2. Interakci "učitel - žák" a "žák - učitel"
 • 2.1. Online distribuci a publikaci materiálů pro podporu výuky - sdílené výukové prezentace, výuková videa, videonávody, aj.
 • 2.2. Sdílení informací o časovém plánu studijních činností - termíny testů, konzultací, seminárních prací, a to s možností online zamluvení termínu konzultací, referátů.
 • 2.3. Efektivní týmovou a individuální kooperaci při práci na školních úkolech, společné vyhodnocování projektů a učebních úkolů.
 • 2.4. Vytvoření "wiki" webů pro podporu výuky s nabídkou stahování učebních opor, podmínkami hodnocení, zadání úkolů, odkazů na soutěže a externí portály.
 • 2.5. Online audio, video komunikaci mezi žákem a učitelem implementovanou do stávající školní infrastruktury - při konzultacích seminárních prací, projektů apod.

Zdůvodnění potřebnosti

 • 1. Aktuální situace
 • Komunikace a tok informací probíhá způsobem, který nereflektuje dynamický rozvoj technologií. Žáci odevzdávají práce v tištěné podobě, distribuce informací je neefektivní.
 • 2. Co chceme změnit?
 • Nastavit standardy komunikace, spolupráce a distribuce informací běžné v praktickém životě (firemním, komerčním). Škola tak splní základní požadavek - propojení školy a praxe.
 • 3. Proč realizujeme projekt pro tyto cílové skupiny?
 • Žák opouštějící školu musí být připraven zvládat standardy efektivní práce s informacemi, být schopen spolupracovat, managovat svůj čas pro úspěšné vyřešení problémů. Tyto kompetence umožní žákům získat učitel, který je sám dokonale zvládá.
 • 4. Proč projekt bez partnera?
 • Realizace s partnerem nemá opodstatnění.
 • 5. Proč projekt z veřejných zdrojů?
 • Protože vzdělávání na státní škole je veřejným zájmem. Projekt budou realizovat učitelé, tím se sníží výdaje na minimum z pohledu zadání podobné zakázky komerčním partnerům.
 • 6. V čem je projekt inovativní?
 • 6.1. Škola se dostane k aplikaci, která je lídrem ve vyspělosti komunikačních technologií. Jde o kvalitativní a inovativní skok, umožňující používat komunikační standardy současnosti tak, jak to požaduje praxe. Žáci budou používat jednu z klíčových kompetencí - schopnost srozumitelně a efektivně komunikovat.
 • 6.2. Vytěžení kreativity žáků - využití možností, které běžná "papírová" agenda neumožňuje.
 • 6.3. Posilování týmové spolupráce, používání virtuálních workshopů.
 • 6.4. Systémové a projektové řízení vzdělávání online.
 • 7. Jaký posun nastane po ukončení projektu?
 • Od převážně papírové agendy, která je pomalá a nekomunikativní, k systémovému řízení vzdělávání na naší škole.
  Od pomalé komunikace k efektivní a přesné komunikaci nevázané pouze na prostor školy.
  Od složitého shromažďování parametrů evaluace k jejímu průběžnému a systematickému vyhodnocování.
  Od složité podpory výuky zaměřenou převážně na třídu k blokově zaměřené podpoře ŠVP.

Popis cílové skupiny

 • 1. Vymezení cílové skupiny
 • 1.1. Hlavní cílovou skupinou jsou žáci Gymnázia a SOŠ, Nový Jičín, p.o. V projektu není činěn rozdíl mezi žáky gymnázia čtyřletého, šestiletého ani pedagogického lycea. Aktuálně se jedná o 707 žáků.
 • 1.2. Vedlejší cílovou skupinou jsou učitelé Gymnázia a SOŠ, Nový Jičín,p.o. V projektu není činěn rozdíl mezi učiteli jednotlivých předmětů. V současnosti se jedná o 58 učitelů aktuálně zaměstnaných, po přepočtení úvazků 53 učitelů.
 • 2. Potřeby cílové skupiny
 • Potřeby cílové skupiny jsou zjištěny dotazníkovým šetřením mezi žáky a učiteli Gymnázia a SOŠ, Nový Jičín, p.o. a podrobně zpracovány. Projekt nabízí řešení všech diagnostikovaných potřeb cílové skupiny.

Zapojení a motivace cílové skupiny

 • 1. Jak motivovat příslušníky cílové skupiny, aby do projektu vstoupili?
 • 1.1. V motivaci žáka využijeme přirozených vlastností mladého člověka.
 • 1.1.1. Žák chce být "free - nesvazován".
  Práce s online dokumenty nebude vázána na konkrétní místo a čas ve škole, což umožňuje práci i ve volných hodinách a mimo třídy s vlastními prostředky.
 • 1.1.2. Žák chce být "cool - v pohodě".
  Dělat věci efektivně, jednoduše. Nebude používat dvě aplikace, když jedna zvládne obojí (Mail + ICQ = Google Mail).
 • 1.1.3. Žák chce být "in - v obraze".
  Od ledna roku 2009 je škola pokryta WiFi přístupem do školní sítě. Zájem o využívání této sítě je značný, což dokládá narůstající počet zaregistrovaných žáků.
 • 1.2.Pro motivaci učitele využijeme výstupy dotazníku
 • 1.2.1. učitel je "pohodlný".
  Umožnit učiteli mít na jednom místě všechny práce žáků a všechny informace pro výchovně vzdělávací činnost školy včetně přístupu odkudkoliv z internetu.
 • 1.2.2. učitel má obavy.
  Učitel má pocit, že se ve světě moderních technologií ztrácí. Bude-li mu nabídnuta možnost se zdarma s technologiemi a jejich využitím v jeho každodenní práci seznámit, neodmítne.
  Silnou motivací učitele je možnost absolvováním proškolení v problematice nosných témat projektu, jeho zvýšení odborných kompetencí na poli IT a tedy objektivní zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce.
 • 2. Jak vybrané příslušníky cílové skupiny zapojit do projektu?
 • Z vedlejší cílové skupiny byli vytipováni učitelé – dobrovolníci, kteří se svou účastí v projektu souhlasí. Učitelé pak zapojí do projektu vybrané třídy tak, aby do konce projektu byla pokryta celá hlavní cílová skupina.

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF

 • 1. Po ukončení projektu budou pilotní aktivity pokračovat beze změny.
 • Počítáme naopak, že počet aktivit bude postupně narůstat s tím, jak dynamicky se bude rozvíjet aplikace Google Apps EDU.
 • 2. Financování aktivit po ukončení projektu je zajištěno takto:
 • 2.1. Aplikace Google Apps EDU jsou zcela zdarma.
 • 2.2. Hardwarové prostředky jsou outsourcovány zdarma.
 • 2.3. Komunikační a pracovní standardy online práce budou po ukončení projektu standardem v běžné pedagogické práci, tudíž se stanou nezbytným pracovním předpokladem každého pedagoga na naší škole, za který po ukončení projektu nemusí být finančně bonifikován.
 • 2.4. Náklady na připojení k Internetu - lze predikovat, že v době ukončení projektu budou náklady na navýšené připojení odpovídat současným nákladům pro stávající připojení.

Popis přidané hodnoty projektu

 • 1. Nahrazení papírové pomalé agendy a komunikace plnou elektronizací v „e-škole“.
 • Předkládaný projekt je pro nás jedním z kroků k našemu hlavnímu cíli, kterým je co nejúčinnější a nejefektivnější prosazování Školské reformy a její zavádění do praxe. Konkrétně to znamená elektronizaci nejen ustálených studijních postupů, ale také digitalizace školní agendy s tím související (elektronické třídní knihy, katalogové listy, aj.). Chceme dojít k cíli, kdy veškerá školní data a informace budou v digitální podobě, budou tak snadno sdílená, centralizovaná, kontrolovatelná, přístupově škálovatelná a snadno dostupná všem žákům a učitelům, což je hlavní požadavek současné pedagogické práce vzhledem k jejím cílům a nárokům - ŠVP, cílové kompetence studentů, evaluace školy, projektové řízení.
  Projekt tak není jen solitérem bez dalších návazností, ale zapadá do našich představ maximálně a inovativně využívat moderních technologií ve vzdělávacím procesu při praktickém prosazování cílů, potřeb a obsahu současné Školské reformy a v souladu se zaváděním inovačních standardů pracovní praxe.
 • 2. Plošné nasazení a dopad projektu
 • Do projektu budou zapojeni všichni žáci, tím zajistíme maximální využití vynaložených prostředků a také dopad na fungování celé školy.

Podporované aktivity

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech. Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování.


Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti, Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na udržitelný rozvoj

Projekt je zaměřen na všechny členy cílových skupin stejně, bez ohledu na jejich pohlaví, věk, národnost, etnikum, rasu, zdravotní hendikep či sexuální orientaci.

Překážkou rovným příležitostem nebudou ani odlišná studijní zaměření žáků. Bude umožněn přístup žáků ke školní výpočetní technice v učebnách i mimo výuku a to minimálně tři dny v týdnu po dobu alespoň tří hodin za den. Tím nedojde k nedostupnosti aktivit projektu těm žákům, kteří z jakéhokoliv důvodu nemají přístup k Internetu doma, případně nevlastní počítač.

Žáci budou napříště odevzdávat seminární a jiné práce (u kterých je to z principu možné) pouze v elektronické podobě, čímž se při velikosti naší školy ušetří značné množství papírů a nákladu spojených s tiskem (tiskové tonery, elektrická energie, náklady na servis a opravy tiskáren, aj.).

Projekt povede u žáků k uvědomění si, že sami nemusí ekologii planety zatěžovat zbytečně tam, kde existují jiná, šetrnější řešení, která s sebou nenesou ztrátu komfortu, ale naopak jej přidávají.

Dá se očekávat, že svým příkladem ovlivní i své nejbližší okolí - rodinné příslušníky, přátele z jiných škol a i díky jim se podobné chování stane postupem času standardem.

www.mujstudijnisvetonline.eu | Lucie Matušová © 2011